Giới thiệu Phòng Quản trị - Phục vụ

Phòng Quản trị - Phục vụ được thành lập theo Quyết định số 125/QĐ-TCCB ngày 06/03/2006 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

1. Chức năng

Phòng Quản trị - Phục vụ có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các công tác trong lĩnh vực: Quản trị, thiết bị, y tế, xây dựng và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Nhiệm vụ

a) Thực hiện chức năng quản lý các dự án quy hoạch phát triển, các dự án đầu tư xây dựng, trang thiết bị và mua sắm;

b) Thực hiện chức năng quản lý sử dụng cơ sở vật chất đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả;

c) Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho CBVC và sinh viên;

d) Công tác an toàn và PCCC;

đ) Thực hiện các công tác khác.

Đọc thêm...