Các văn bản pháp quy của Nhà nước về Đầu tư mua sắm, sửa chữa nâng cấp thiết bị

 

STT

Văn bản

Trích yếu

Ngày

1

Luật 50/2014/QH13

Xây dựng

Ban hành: 16/08/2014

Hiệu lực: 01/01/2015

2

Luật 43/2013/QH13

Đấu thầu

Ban hành: 26/11/2013

Hiệu lực: 01/07/2014

3

Luật 11/2012/QH13

Giá

Ban hành: 20/06/2012

Hiệu lực: 01/01/2013

4

Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Ban hành: 26/06/2014

Hiệu lực: 15/08/2014

5

Nghị định 89/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

Ban hành: 06/08/2013

Hiệu lực: 25/09/2013

6

Nghị định 59/2015/NĐ-CP

Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ban hành: 16/8/2015

Hiệu lực: 05/08/2015

7

Nghị định 46/2015/NĐ-CP

Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Ban hành: 12/05/2015

Hiệu lực: 01/07/2015

Tin mới hơn

Tin cũ hơn