Các văn bản pháp quy của Nhà nước về Đầu tư mua sắm, sửa chữa nâng cấp thiết bị

 

STT

Văn bản

Trích yếu

Ngày

1

Luật 50/2014/QH13

Xây dựng

Ban hành: 16/08/2014

Hiệu lực: 01/01/2015

2

Luật 43/2013/QH13

Đấu thầu

Ban hành: 26/11/2013

Hiệu lực: 01/07/2014

3

Luật 11/2012/QH13

Giá

Ban hành: 20/06/2012

Hiệu lực: 01/01/2013

4

Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Ban hành: 26/06/2014

Hiệu lực: 15/08/2014

5

Nghị định 89/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

Ban hành: 06/08/2013

Hiệu lực: 25/09/2013

6

Nghị định 59/2015/NĐ-CP

Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ban hành: 16/8/2015

Hiệu lực: 05/08/2015

7

Nghị định 46/2015/NĐ-CP

Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Ban hành: 12/05/2015

Hiệu lực: 01/07/2015

8

Thông tư­ 11/2010/TT-BKH

Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh

Ban hành: 27/05/2010

Hiệu lực: 01/08/2010

9

Thông tư 68/2012/TT-BTC

Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân

Ban hành: 26/04/2012

Hiệu lực: 15/06/2012

Tin mới hơn

Tin cũ hơn