Quy định về quản lý tài sản của Nhà trường

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI SẢN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 684b/QĐ-QTPV ngày 26 tháng 12 năm 2007

của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp)

 

Chương I

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Tài sản của nhà trường là tài sản có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc các nguồn kinh phí khác, do trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp quản lý, khai thác và sử dụng.

2. Tài sản nhà trường giao cho các đơn vị quản lý, khai thác và sử dụng cho mục đích chung của toàn trường và đơn vị.

Điều 2. Tài sản của nhà trường bao gồm:

a) Đất đai;

b) Nhà, công trình xây dựng;

c) Các tài sản khác gắn liền với đất đai;

d) Các phương tiện giao thông vận tải, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, phục vụ học tập giảng dạy, thí nghiệm, thực hành, NCKH, chuyển giao công nghệ, v.v...

Điều 3. Phạm vi áp dụng

Thực hiện chế độ đăng ký, báo cáo tài sản; quy định thẩm quyền quyết định mua sắm, tiếp nhận tài sản; chế độ quản lý, khai thác sử dụng và xử lý tài sản.

Điều 4. Tài sản Nhà trường được kiểm tra, kiểm kê, đăng ký, theo dõi về hiện vật và giá trị theo quy định của Nhà nước

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng quản lý, khai thác và sử dụng tài sản Nhà trường.

1. Ban giám hiệu:

- Thống nhất quản lý, khai thác và sử dụng tài sản của Nhà trường. Ban giám hiệu phân công một đồng chí phụ trách trực tiếp công tác này.

2. Phòng chức năng:

- Lập kế hoạch và triển khai tổ chức đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản.

- Xây dựng chế độ quản lý, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản trong Nhà trường và thực hiện quản lý Nhà nước về sử dụng tài sản như chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định của các cấp có thẩm quyền .

- Xây dựng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi và quản lý chi tiêu nhằm quản lý, khai thác và sử dụng với hiệu quả cao tài sản Nhà trường.

- Kiểm tra việc quản lý, khai thác và sử dụng tài sản của các đơn vị trong trường.

- Tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa, điều chuyển, thu hồi và xử lý tài sản theo quy định.

 - Thực hiện đúng chế độ hạch toán, đăng ký và báo cáo về thực trạng tài sản của nhà trường định kỳ theo  quy định hiện hành của Nhà nước.  

3. Khoa, Trung tâm, Ban và Bộ môn:

- Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Nhà trường về công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài sản mà nhà trường giao cho đơn vị theo đúng kế hoạch của nhà trường, đúng mục đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, mua sắm, sửa chữa, cải tạo, thanh lý tài sản của Nhà trường đã giao cho đơn vị theo qui định và kế hoạch của Nhà trường.

- Theo dõi, kiểm tra việc quản lý, khai thác và sử dụng tài sản.

- Chịu trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn tài sản.

Điều 6. Nghiêm cấm việc sử dụng tài sản sai mục đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức đã đư­ợc Nhà trường quy định.

 

CHƯƠNG II
QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ TRƯỜNG

Điều 7. Đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng khác và tài sản gắn liền với đất đai của Nhà trường được thực hiện như sau:

1. Hàng năm Nhà trường lập báo cáo về nhu cầu xây dựng mới hoặc xây dựng thêm nhà, công trình xây dựng khác và tài sản gắn liền với đất đai để trình các cấp có Thẩm quyền quyết định.

2. Sau khi được phép xây dựng, Nhà trường có trách nhiệm tổ chức hoặc tham gia quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước về xây dựng cơ bản.

Điều 8. Mua sắm phương tiện vận tải và trang thiết bị làm việc cho Nhà trường được thực hiện như sau:

1. Hàng năm Nhà trường lập báo cáo về nhu cầu mua sắm phương tiện vận tải và trang thiết bị làm việc để trình các cấp có Thẩm quyền quyết định.

2. Sau khi kế hoạch về mua sắm phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì Nhà trường có trách nhiệm tổ chức hoặc tham gia mua sắm tài sản theo đúng quy định.

Điều 9.

1. Đăng ký tài sản với cơ quan tài chính nhà nước có thẩm quyền:

a) Tài sản phải đăng ký gồm: nhà, đất đai và các công trình xây dựng khác gắn liền với đất đai, các phương tiện vận tải và các tài sản khác;

b) Nội dung đăng ký gồm: Tên, đặc điểm, ký hiệu tài sản, diện tích (nhà, đất), đặc điểm kỹ thuật, giá trị, mục đích sử dụng, thời gian bắt đầu đưa vào sử dụng;

c) Đối với tài sản có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước phải làm thủ tục đăng ký theo quy định của Bộ Tài chính ngay sau khi hoàn thành việc mua sắm hoặc sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận tài sản hoặc công trình xây dựng đã được bàn giao và đưa vào sử dụng.

2. Mở sổ sách theo dõi cả về hiện vật và giá trị đối với mọi tài sản nhà nước.

3. Báo cáo định kỳ hàng năm và báo cáo đột xuất với đại học Thái Nguyên và Bộ GD-ĐT về tài sản Nhà trường theo qui định.

Điều 10.

1.Tài sản của Nhà trường phải được sử dụng đúng mục đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức, không được sử dụng vào mục đích cá nhân, kinh doanh và các mục đích khác. Những vấn đề phát sinh do Hiệu trưởng quyết định .

2. Nhà trường quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, nhà làm việc, nhà ở tập thể, máy móc, thiết bị, điện thoại, điện, nước, vật tư, nhiên liệu vv...phù hợp với công việc cụ thể.

Điều 11: Quy định về niêm phong bảo quản tài sản

1.Máy móc, thiết bị phải được niêm phong (theo quy định) trước khi bàn giao đưa vào sử dụng .

2.Việc tháo dỡ niêm phong để sửa chữa hoặc thay thế chỉ khi được phép của nhà trường và có sự chứng kiến cuả đại diện phòng chức năng.

3. Cá nhân tự tiện tháo dỡ niêm phong sẽ được coi là xâm phạm tài sản của Nhà trường và bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

4. Các phòng chức năng, khoa, bộ môn, phòng thí nghiệm, thực hành phải có sổ theo dõi tài sản theo mẫu của phòng QT-PV.

Điều 12. Việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản của Nhà trường giao cho đơn vị được thực hiện như sau:

1. Mọi tài sản của Nhà trường giao cho đơn vị đều phải được bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ theo đúng chế độ, tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo quản, sử dụng tài sản. 

2. Hàng năm, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản của Nhà trường căn cứ vào thực trạng tài sản và chế độ, tiêu chuẩn kỹ thuật về quản lý, sử dụng tài sản, lập dự toán chi về bảo dưỡng, sửa chữa tài sản gửi phòng QT-PV báo cáo Hiệu trưởng phê duyệt.

3. Sau khi dự toán chi về bảo dưỡng, sửa chữa tài sản được duyệt, phòng QT-PV có trách nhiệm tổ chức thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản và sử dụng kinh phí theo đúng mục đích và có hiệu quả. Đơn vị quản lý, sử dụng tài sản có trách nhiệm nghiệm thu tài sản để đưa vào sử dụng. Trong trường hợp đặc biệt khi có quyết định của Nhà trường đơn vị quản lý, sử dụng tài sản  phải trực tiếp thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa.

Điều 13. Việc điều chuyển, giao sử dụng có thời hạn tài sản của Nhà trường được thực hiện theo qui định sau:

1. Tài sản của Nhà trường giao cho đơn vị quản lý, sử dụng chỉ được điều chuyển cho cho đơn vị khác khi có quyết định của Hiệu trưởng.

2. Mọi tài sản của Nhà trường khi điều chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác phải được các phòng chức năng phối hợp cùng đơn vị quản lý, sử dụng lập biên bản, đánh giá thực trạng và giá trị.

3. Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu giao sử dụng có thời hạn tài sản của Nhà trường phải có đề nghị gửi phòng QT-PV trình Hiệu trưởng quyết định. Khi hết hạn giao quyền sử dụng tài sản thì phải trả lại. Tài sản được trả lại được kiểm tra, đánh giá thực trạng, giá trị và được ghi vào sổ theo dõi tài sản.

Điều 14. Thu hồi tài sản của Nhà trường đã giao cho đơn vị quản lý, sử dụng

1. Tài sản của Nhà trường đã giao cho đơn vị quản lý, sử dụng bị thu hồi trong các trường hợp sau:

a) Đơn vị được giao trực tiếp sử dụng tài sản của Nhà trường không còn nhu cầu sử dụng hoặc không có nhu cầu sử dụng nhiều do sáp nhập, hợp nhất, thay đổi chức năng, nhiệm vụ hoặc các lý do khác;

b) Tài sản được giao thừa so với tiêu chuẩn, định mức được phép sử dụng.

2. Đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản của Nhà trường bị thu hồi phải thực hiện chuyển giao đầy đủ tài sản  theo đúng quyết định thu hồi.

3. Phòng QT-PV có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý tài sản thu hồi và lập phương án sử dụng tài sản đó trình Hiệu trưởng quyết định.

Điều 15. Xử lý tài sản của Nhà trường không cần dùng, không còn sử dụng được:

1. Tài sản không cần dùng, không còn sử dụng được của Nhà trường phải được xử lý, thanh lý kịp thời theo đúng qui định của Nhà nước.

2. Toàn bộ tiền thanh lý tài sản nhà nước sau khi trừ đi các chi phí bảo quản và thanh lý tài sản phải nộp vào ngân sách nhà nước theo chế độ qui định.

3. Đối với tài sản thanh lý cần giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng vào các mục đích phục vụ công tác thực hành (làm mô hình hoặc thực hành tháo lắp) thì các phòng chức năng xác định giá trị tài sản, trình Hiệu trưởng quyết định chuyển giao tài sản cho đơn vị thực hành tiếp nhận quản lý, sử dụng.

Điều 16. Xử lý tài sản của Nhà trường bị hư hỏng và bị mất

1. Khi tài sản bị hư hỏng các đơn vị, cá nhân được giao trực tiếp quản lý và sử dụng tài sản của Nhà trường có tài sản bị hư hỏng phải kịp thời lập biên bản xác định nguyên nhân, quy trách nhiệm đến từng cá nhân và báo cho phòng QT-PV để lập phương án xử lý trình Hiệu trưởng quyết định.

2. Khi có tài sản bị mất các đơn vị, cá nhân được giao trực tiếp quản lý và sử dụng tài sản của Nhà trường có tài sản bị mất phải kịp thời phối hợp cùng bộ phận bảo vệ, phòng QT-PV lập biên bản xác định nguyên nhân, quy trách nhiệm đến từng cá nhân và báo cáo Hiệu trưởng.

 

CHƯƠNG III
KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ TRƯỜNG

Điều 17: Việc sử dụng tài sản phục vụ công tác đào tạo được quy định như sau:

1. Việc khai thác sử dụng tài sản phải thực hiện theo kế hoạch chung của Nhà trường và được Hiệu trưởng phê duyệt.

2. Nhà trường ưu tiên sử dụng tài sản phục vụ cho công tác học tập, thí nghiệm, thực hành của sinh viên theo trình tự sau:

- Khoa lập kế hoạch sử dụng tài sản theo đề cương chi tiết gửi phòng Đào tạo lập kế hoạch trình Hiệu trưởng phê duyệt trước khi bắt đầu học kỳ chính.

- Đơn vị quản lý tài sản tổ chức thực hiện khi có kế hoạch.

Điều 18: Việc sử dụng tài sản phục vụ công tác NCKH và chuyển giao công nghệ được quy định như sau: 

- Tài sản phục vụ cho công tác NCKH và chuyển giao công nghệ được sử dụng theo nhiệm vụ và kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Căn cứ nhiệm vụ và kế hoạch NCKH và chuyển giao công nghệ đã được Nhà trường phê duyệt, tập thể, cá nhân đăng ký sử dụng tài sản lập dự toán chi tiết những chi phí cần thiết gửi qua phòng QT-PV để trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Đơn vị, cá nhân có nhu cầu sử dụng máy móc thiết bị gửi kế hoạch đăng ký sử dụng tới phòng Đào tạo và QT-PV trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Điều 19: Quy định trách nhiệm đối với người trực tiếp sử dụng tài sản:

- Phải là người có chuyên môn hoặc đã được đào tạo và hướng dẫn sử dụng;

- Phải là người được giao trách nhiệm vận hành sử dụng;

- Phải chịu trách nhiệm về thực trạng hoạt động tài sản theo quy định này.

Điều 20: Các quy định về vận hành, sử dụng thiết bị và nội quy an toàn

1. Các đơn vị quản lý, sử dụng các phòng thí nghiệm, thực hành, xưởng thực tập phòng học, thư viện phải xây dựng bảng nội quy sử dụng theo đặc thù riêng và phải có bảng nội quy an toàn và hướng dẫn sử dụng, vận hành thiết bị dán tại vị trí dễ quan sát, gần thiết bị đó.

2. Có nội quy, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy và trang bị đầy đủ thiết bị PCCC theo quy định.

3. Các thiết bị văn phòng:

- Máy tính, máy in:

+ Các máy tính được trang bị cho cá nhân dùng để sử dụng cho các công việc của Nhà trường, không sử dụng làm việc riêng hoặc giải  trí.

+ Luôn có ý thức tự bảo vệ và bảo dưỡng và lau chùi máy tính sạch sẽ, tránh để máy tính bị nhiễm vi rút và thực hiện quét vi rút thường xuyên.

+ Không được tự ý tháo lắp, chuyển đổi các bộ phận của máy tính đã được trang bị, không được chuyển máy tính từ bộ phận này sang bộ phận khác khi chưa được sự đồng ý của phòng QT-PV.

+ Những ngày mưa ẩm nếu không có nhu cầu sử dụng máy tính thì phải chạy máy để bảo quản máy khỏi bị hỏng.

- Máy Photo:

+ Máy Photo được trang bị để các Đơn vị sử dụng vào công tác hành chính và phục vụ đào tạo, NCKH của đơn vị.

+ Các đơn vị có máy phải có sổ nhật ký theo dõi nội dung, số lượng bản photo, có xác nhận của lãnh đạo đơn vị quản lý để nộp lại cho Phòng QT-PV sau mỗi quý để quản lý và dự trù giấy in.

+ Cần tiết kiệm giấy và sử dụng máy photo đúng mục đích, các tài liệu khi có nhiều trang phải photo 2 mặt.

- Máy Fax và điện thoại:

+ Máy Fax dùng để giao dịch các công việc chung của Nhà trường, chỉ có nhân viên quản lý máy mới được vận hành máy.

+ Nhà trường trang bị máy điện thoại cố định, trả tiền thuê bao, tiền cước cuộc gọi theo quy định cho các cán bộ chủ chốt và văn phòng các đơn vị (theo Quy chế chi tiêu nội bộ). Các Bộ môn nếu có nhu cầu Nhà trường sẽ đặt máy cố định, trả tiền thuê bao còn cước cuộc gọi do Bộ môn tự thanh toán.

+ Sử dụng cho công việc chung của đơn vị, không được dùng để trao đổi việc cá nhân, các đơn vị tự quản lý cuộc gọi, với số tiền cước đã được quy định của Nhà trường, nếu vượt số tiền quy định đơn vị phải tự trả.

- Máy tính, projector và hệ thống trang âm tại giảng đường:

Yêu cầu người sử dụng máy tính, projector và hệ thống trang âm tại giảng đường phải:

+ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng;

+ Làm theo đúng hướng dẫn;

+ Khi máy tính, projector và hệ thống trang âm tại giảng đường bị hỏng bộ phận trực giảng đường lập biên bản, quy trách nhiệm đến từng cá nhân và báo cho phòng QT-PV.

- Trong mùa mưa bão nhất thiết phải cắt điện và đường dây liên lạc tới tất cả các thiết bị trước khi rời cơ quan. 

Điều 21: Duy trì sự hoạt hoạt động bình thường của các thiết bị:

- Tập thể, cá nhân được giao trách nhiệm trực tiếp quản lý, sử dụng trang thiết bị  phải đảm bảo các thiết bị luôn ở trạng thái sẵn sàng hoạt động tốt.

- Trong thời gian nghỉ dài, tập thể, cá nhân được giao trách nhiệm trực tiếp quản lý, sử dụng trang thiết bị phải bố trí duy trì thiết bị hoạt động định kỳ theo đúng chỉ dẫn kỹ thuật.

 

CHƯƠNG IV

XỬ LÝ VI PHẠM, KHEN THƯỞNG VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Xử lý vi phạm

Đơn vị, cá nhân được giao trực tiếp quản lý sử dụng tài sản nhà trường vi phạm quản lý sử dụng tài sản nhà trường theo qui định này và các văn bản khác có liên quan thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại cho Nhà trường.

Điều 23. Khen thưởng

Người có công phát hiện các hành vi xâm phạm hoặc làm lãng phí tài sản Nhà trường được khen thưởng theo chế độ hiện hành của Nhà trường.

Điều 24. Điều khoản thi hành

1.Trưởng phòng QT-PV chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết, tổ chức thực hiện Quy định này.

2.Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.

Việc điều chỉnh, bổ sung các điều khoản của Quy định này do Hiệu trưởng quyết định./.

 

                                                  Hiệu trưởng    

                                            (Đã ký)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn