Các văn bản pháp quy của Nhà nước

 

TT

Văn bản

Trích yếu

Ngày

1

Luật 09/2008/QH12

Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: 01/01/2009

2

Quyết định 466/TTg

Về việc tiến hành tổng kiểm kê đánh giá tài sản cố định của Nhà nước tại khu vực hành chính sự nghiệp

Ban hành: 02/07/1997

Hiệu lực: 16/07/1997

3

Nghị định 137/2006/NĐ-CP

Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

Ban hành: 14/11/2006

Hiệu lực: 09/12/2006

4

Nghị định 52/2009/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Ban hành: 03/06/2009

Hiệu lực: 20/07/2009

5

Thông tư 245/2009/TT-BTC

Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: 14/02/2010

6

Thông tư 09/2012/TT-BTC

Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Ban hành: 19/01/2012

Hiệu lực: 15/03/2012

7

Thông tư 185/2010/TT-BTC

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành: 15/11/2010

Hiệu lực: 30/12/2010

8

Thông tư 162/2014/TT-BTC

về việc quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

Ban hành: 06/11/2014

Hiệu lực: 01/01/2015

9

Quyết định 19/2006/QĐ-BTC

Về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Ban hành: 30/03/2006

Hiệu lực: 07/05/2006

 

Ban hành: 26/04/2012

Hiệu lực: 15/06/2012

Tin mới hơn

Tin cũ hơn