Các văn bản pháp quy của Nhà nước về Đầu tư xây dựng mới, cải tại, sửa chữa

 

STT

Văn bản

Trích yếu

Ngày

1

Luật 50/2014/QH13

Xây dựng

Ban hành: 16/8/2014

Hiệu lực: 01/01/2015

2

Luật 43/2013/QH13

Đấu thầu

Ban hành: 26/11/2013

Hiệu lực: 01/07/2014

3

Nghị định 48/2010/NĐ-CP

Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Ban hành: 07/05/2010

Hiệu lực: 01/07/2010

4

Nghị định 46/2015/NĐ-CP

Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Ban hành: 12/05/2015

Hiệu lực: 01/07/2015

5

Nghị định 207/2013/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Ban hành: 11/12/2013

Hiệu lực: 01/02/2014

6

Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Ban hành: 26/06/2014

Hiệu lực: 15/08/2014

7 Nghị định 32/2015/NĐ-CP Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ban hành: 25/03/2015

Hiệu lực: 10/05/2015

8  Nghị định 59/2015/NĐ-CP  Quản lý dự án đầu tư xây dựng

 Ban hành: 18/6/2015

Hiệu lực: 05/8/2015

9

Quyết định 79/QĐ-BXD

Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng công trình

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: 01/3/2017

Tin mới hơn

Tin cũ hơn