Các văn bản pháp quy của Nhà nước về Đầu tư xây dựng mới, cải tại, sửa chữa

 

STT

Văn bản

Trích yếu

Ngày

1

Luật 50/2014/QH13

Xây dựng

Ban hành: 16/8/2014

Hiệu lực: 01/01/2015

2

Luật 43/2013/QH13

Đấu thầu

Ban hành: 26/11/2013

Hiệu lực: 01/07/2014

3

Nghị định 48/2010/NĐ-CP

Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Ban hành: 07/05/2010

Hiệu lực: 01/07/2010

4

Nghị định 46/2015/NĐ-CP

Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Ban hành: 12/05/2015

Hiệu lực: 01/07/2015

5

Nghị định 207/2013/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Ban hành: 11/12/2013

Hiệu lực: 01/02/2014

6

Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Ban hành: 26/06/2014

Hiệu lực: 15/08/2014

7 Nghị định 32/2015/NĐ-CP Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ban hành: 25/03/2015

Hiệu lực: 10/05/2015

8  Nghị định 59/2015/NĐ-CP  Quản lý dự án đầu tư xây dựng

 Ban hành: 18/6/2015

Hiệu lực: 05/8/2015

9

Thông tư 04/2010/TT-BXD

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Ban hành: 26/5/2010

Hiệu lực: 15/7/2010

10

Thông tư 19/2011/TT- BTC

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

Ban hành: 14/2/2011

Hiệu lực: 01/4/2011

11

Thông tư 86/2011/TT-BTC

Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước

Ban hành: 17/06/2011

Hiệu lực: 05/08/2011

12

Quyết định 79/QĐ-BXD

Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng công trình

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: 01/3/2017

13

Công văn 1776/BXD-VP

công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng

Ban hành: 16/8/2007

Hiệu lực: 16/8/2007

14

Công văn 1777/BXD-VP

Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình ; ống và phụ tùng ống ; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm

Ban hành: 16/8/2007

Hiệu lực: 16/8/2007

15

Công văn 1778/BXD-VP

Công bố định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng

Ban hành: 16/8/2007

Hiệu lực: 16/8/2007

16 Quyết định 1232/QĐ-ĐHTN Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên về công tác quản lý cơ sở vật chất

Ban hành: 12/08/2014

Hiệu lực: 15/08/2014

Tin mới hơn

Tin cũ hơn