Các quy định của đơn vị về đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa 1

 

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG CƠ BẢN

I. CÁC CĂN CỨ:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4;

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

-Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về Quản lý chất l­ượng công trình xây dựng;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 19/2011/TT- BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

- Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính về quản lý thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước;

- Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

- Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình.

- Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt.

- Công văn số 1778/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán sửa chữa công trình;

- Quyết định số 1232/QĐ-ĐHTN ngày 12/08/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên về công tác quản lý cơ sở vật chất.

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG CƠ BẢN 

1. Đối với công trình có giá trị đến dưới 100 triệu đồng

TT 

Tên văn bản 

Thời gian thực hiện 

Người thực hiện, phê duyệt 

Ghi chú 

1

Biên bản hiện trạng và phương án

1 đến 5 ngày 

- Đơn vị sử dụng, Phòng Quản trị - Phục vụ

- Ban Giám hiệu

 

2

Giấy đề nghị

 

- Đơn vị sử dụng, Phòng Quản trị - Phục vụ

- Ban Giám hiệu

 

3

Hồ sơ Thiết kế và dự toán

3 đến 10 ngày 

- Phòng Quản trị - Phục vụ

- Ban Giám hiệu

Thuê hoặc tự thực hiện

4

Thẩm tra Hồ sơ Thiết kế và dự toán

 

- Phòng Quản trị - Phục vụ

- Ban Giám hiệu

Thuê thực hiện

5

Biên bản thẩm định Hồ sơ Thiết kế và dự toán

 

- Tổ chuyên gia tư vấn thẩm định

 

6

Tờ trình xin phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu

 

- Phòng Quản trị - Phục vụ

 

 

7

QĐ phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu

 

- Ban Giám hiệu

 

8

Quyết định thành lập Tổ chuyên gia tư vấn xét chọn nhà thầu

 

- Ban Giám hiệu

 

9

Thư mời thầu

1 đến 5 ngày

- Phòng Quản trị - Phục vụ

- Ban Giám hiệu

 

10

Báo giá

1 đến 5 ngày

- Đơn vị được chỉ định thầu

 

11

Biên bản xét chỉ định thầu

 

- Tổ chuyên gia tư vấn xét chọn nhà thầu

 

12

Biên bản thương thảo hợp đồng

 

- Phòng Quản trị - Phục vụ soạn thảo trình Ban Giám hiệu ký

 

13

Quyết định phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu

 

- Ban Giám hiệu

 

14

Hợp đồng

 

- Đơn vị thi công

- Phòng Quản trị - Phục vụ lập trình Ban Giám hiệu ký duyệt

 

15

Quyết định thành lập Tổ tư vấn giám sát

 

- Ban Gián hiệu

 

16

Biên bản nghiệm thu khối lượng và Bàn giao đưa vào sử dụng

Sau khi thi công hoàn thành 

- Đơn vị thi công

- Đơn vị tư vấn giám sát

- Phòng Quản trị - Phục vụ lập trình Ban Giám hiệu ký

 

17

Hồ sơ quyết toán

 

- Đơn vị thi công

- Đơn vị tư vấn giám sát

- Phòng Quản trị - Phục vụ lập trình Ban Giám hiệu ký duyệt

 

18

Hoá đơn tài chính

 

- Đơn vị thi công

- Phòng Quản trị - Phục vụ

 

19

Biên bản thanh lý hợp đồng

 

- Đơn vị thi công

- Phòng Quản trị - Phục vụ lập trình Ban Giám hiệu ký duyệt

 

20

Thanh toán

15 ngày 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

 

2. Đối với công trình có giá trị từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ đồng

TT

Nội dung

Thời gian thực hiện

Người thực hiện, phê duyệt 

Ghi chú

1

Công văn xin chủ trương 

 

- Phòng Quản trị - Phục vụ

- Ban Giám hiệu 

 

2

Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư

 

  Đại học Thái nguyên

 

3

Hồ sơ dự toán

30 ngày 

- Phòng Quản trị - Phục vụ

- Ban Giám hiệu

Thuê thực hiện

4

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

- Phòng Quản trị - Phục vụ

- Ban Giám hiệu

Thuê thực hiện

5

Báo cáo kinh tế kỹ thuật

- Phòng Quản trị - Phục vụ

- Ban Giám hiệu

Thuê thực hiện

6

Báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật

5 ngày 

- Phòng Quản trị - Phục vụ

- Ban Giám hiệu

Thuê thực hiện

7

Kết quả thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công

 

- Phòng Quản trị - Phục vụ

- Ban Giám hiệu

 

8

Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

- Phòng Quản trị - Phục vụ

- Ban Giám hiệu

 

9

Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

Đại học Thái Nguyên

 

10

Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu

 

- Phòng Quản trị - Phục vụ

- Ban Giám hiệu

 

11

Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp

 

Đại học Thái Nguyên

 

12

Hồ sơ yêu cầu, thẩm định hồ sơ yêu cầu, phê duyệt hồ sơ yêu cầu

25 ngày 

- Phòng Quản trị - Phục vụ

- Ban Giám hiệu

 

13

Hồ sơ đề xuất

Đơn vị được chỉ định thầu

 

14

Quyết định thành lập tổ chuyên gia tư vấn xét thầu

Ban Giám hiệu

 

15

Biên bản đánh giá hồ sơ đề xuất

Tổ chuyên gia tư vấn xét thầu

 

16

Thẩm định báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất

Tổ chuyên gia tư vấn xét thầu

 

17

Biên bản thương thảo hợp đồng

Phòng Quản trị - Phục vụ soạn thảo trình Ban Giám hiệu ký duyệt

 

18

Quyết định phê duyệt chỉ định thầu

Ban Giám hiệu

 

19

Hợp đồng xây lắp

- Đơn vị thi công

- Phòng Quản trị - Phục vụ lập trình Ban Giám hiệu ký duyệt

 

20

Hồ sơ thanh toán theo hợp đồng

Sau khi có khối lượng thi công 

- Đơn vị thi công

- Đơn vị tư vấn giám sát

- Phòng Quản trị - Phục vụ lập trình Ban Giám hiệu ký duyệt

 

21

Khối lượng quyết toán trên khối lượng thi công

 

- Đơn vị thi công

- Đơn vị tư vấn giám sát

- Phòng Quản trị - Phục vụ lập trình Ban Giám hiệu ký duyệt

 

22

Hồ sơ quản lý chất lượng công trình

 

- Đơn vị thi công

- Đơn vị tư vấn giám sát

- Phòng Quản trị - Phục vụ

 

23

Nhật ký thi công

 

- Đơn vị thi công

- Đơn vị tư vấn giám sát

- Phòng Quản trị - Phục vụ

 

24

Bản vẽ hoàn công

Sau khi thi công

- Đơn vị thi công

- Đơn vị tư vấn giám sát

 

25

Quyết toán

Sau khi hoàn thành công trình

- Đơn vị thi công

- Đơn vị tư vấn giám sát

- Phòng Quản trị - Phục vụ lập trình Ban Giám hiệu ký duyệt

 

26

Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

 

- Phòng Quản trị - Phục vụ, Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Ban Giám hiệu

 

27

Quyết định phê duyệt dự án hoàn thành

 

Đại học Thái Nguyên

 

28

Thanh lý hợp đồng

 

- Đơn vị thi công

- Phòng Quản trị - Phục vụ lập trình Ban Giám hiệu ký duyệt

 

29

Thanh toán

15 ngày

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

 

3. Đối với công trình có giá trị lớn hơn 1 tỷ đồng (Đấu thầu rộng rãi) 

TT

Nội dung

Thời gian thực hiện

Người thực hiện, phê duyệt

Ghi chú

1

Công văn xin chủ trương


- Phòng Quản trị - Phục vụ

- Ban Giám hiệu

 

2

Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư


Đại học Thái Nguyên

 

3

Hồ sơ dự toán

 

30 ngày

- Phòng Quản trị - Phục vụ

- Ban Giám hiệu

Thuê thực hiện 

4

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

- Phòng Quản trị - Phục vụ

- Ban Giám hiệu

Thuê thực hiện 

5

Báo cáo kinh tế kỹ thuật

- Phòng Quản trị - Phục vụ

- Ban Giám hiệu

Thuê thực hiện 

6

Báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật

5 ngày

- Phòng Quản trị - Phục vụ

- Ban Giám hiệu

Thuê thực hiện 

7

Kết quả thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công

 

- Phòng Quản trị - Phục vụ

- Ban Giám hiệu

 

8

Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

- Phòng Quản trị - Phục vụ

- Ban Giám hiệu

 

9

Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật


Đại học Thái Nguyên

 

10

Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu


- Phòng Quản trị - Phục vụ

- Ban Giám hiệu

 

11

Quyết định phê duyệt đấu thầu xây lắp


Đại học Thái Nguyên

 

12

Lập hồ sơ mời thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu, phê duyệt hồ sơ mời thầu và Đăng báo đấu thầu

10 ngày

- Phòng Quản trị - Phục vụ

- Ban Giám hiệu

Thuê thực hiện 

13

Quyết định thành lập tổ chuyên gia tư vấn xét thầu

 

Ban Giám hiệu

 

14

Tổ chức đấu thầu: Bán hồ sơ mời thầu, tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu, mở thầu, lập biên bản mở thầu

15 ngày

Tổ chuyên gia tư vấn xét thầu, Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

15

Hồ sơ dự thầu

5 đến 15 ngày

Các đơn vị tham gia đấu thầu

 

16

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

 45 ngày

Tổ chuyên gia tư vấn xét thầu

 

17

Quyết định thành lập tổ thẩm định báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

 

Ban Giám hiệu

 

18

Thẩm định báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

20 ngày

Tổ chuyên gia tư vấn thẩm định

 

19

Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu


Ban Giám hiệu

 

20

Thông báo kết quả đấu thầu

 

 

20 ngày

- Phòng Quản trị - Phục vụ

- Ban Giám hiệu

 

21

Biên bản thương thảo Hợp đồng xây lắp

- Đơn vị thi công

- Phòng Quản trị - Phục vụ lập trình Ban Giám hiệu ký duyệt

 

22

Hợp đồng xây lắp

- Đơn vị thi công

- Phòng Quản trị - Phục vụ lập trình Ban Giám hiệu ký duyệt

 

23

Hồ sơ thanh toán theo hợp đồng

Sau khi có khối lượng thi công

- Đơn vị thi công

- Đơn vị tư vấn giám sát

- Phòng Quản trị - Phục vụ lập trình Ban Giám hiệu ký duyệt

 

24

Khối lượng quyết toán trên khối lượng thi công

 

- Đơn vị thi công

- Đơn vị tư vấn giám sát

- Phòng Quản trị - Phục vụ lập trình Ban Giám hiệu ký duyệt

 

25

Hồ sơ quản lý chất lượng công trình

 

- Đơn vị thi công

- Đơn vị tư vấn giám sát

- Phòng Quản trị - Phục vụ

 

26

Nhật ký thi công công trình

 

- Đơn vị thi công

- Đơn vị tư vấn giám sát

- Phòng Quản trị - Phục vụ

 

27

Bản vẽ hoàn công công trình

Sau khi thi công

- Đơn vị thi công

- Đơn vị tư vấn giám sát

- Phòng Quản trị - Phục vụ

 

28

Hồ sơ quyết toán

Sau khi công trình hoàn hành

- Đơn vị thi công

- Đơn vị tư vấn giám sát

- Phòng Quản trị - Phục vụ lập trình Ban Giám hiệu ký duyệt

 

29

Hồ sơ Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành


- Phòng Quản trị - Phục vụ, Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Ban Giám hiệu

 

30

Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành


Đại học Thái Nguyên

 

31

Biên bản thanh lý hợp đồng

 

- Đơn vị thi công
- Phòng Quản trị - Phục vụ lập trình Ban Giám hiệu ký duyệt

 

32

Thanh toán

15 ngày

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn